مجتمع البرز قالب دشت آبادی

تجهیز قالب دشت آبادی

قالب فلزی دست دوم لبه5

فروش قالب فلزی دست دوم لبه 5

مقدار :20 تن

نوع : قالب فلزی  لبه 5 دست دوم 100*50 بسیار تمیز آماده بار گیری

موقعیت :انبار تجهیز قالب دشت آبادی  (کرج)