محصولات تولیدی

  دار بست مدولار

  تولید داربست مدولار
  کرج

  سیستم دار بست مدولار : این سیستم داربست بندی به دلیل سهولت کاربرد و امکان استفاده م…

  داربست بندی با استفاده از داربست چکشی:   داربست چکشی از پایه های قائم و مهارهای اف…

  داربست مدولار مثلثی   به واسطه سادگی در اجرا و جابجایی مرسوم ترین نوع داربست در اج…