دسته بندی ها: قالب فلزی

    قالب‌ فلزی مدولار ‌مدولار در معنی لغوی به معنی طبق اندازه و مقیاس است‌. وقتی از کلمه قا…

    قالب فلزی مدولار

    قالب فلزی
    کرج

    قالب‌ فلزی مدولار وقتی از کلمه قالب‌ فلزی مدولار برای قالب فلزی بتن استفاده می‌شود منظ…

    قالب فلزی مدولار :                       قالب بندی گرد                            …

    قالب بندی ستون با قالب فلزی مدولار   از ترکیب قالب مدولار و کنج بیرونی و اتصالاتی…