داربست چکشی
  داربست مدولار
  جک صلیبیی
  جدول وزن جک صلیبی
  داربست مثلثی
  جدول وزن داربست مثلثی
  دار بست چکشی
  جدول وزن داربست چکشی
  قالب گرد دست دوم
  قالب ستون گرد به قطر55 دست دوم
  فروش داربست مثلثی دست دوم
  پیچ طنظیم دست دوم
  فروش پیچ تنظیم (سر جک )دست دوم
  بست چهار پیچ دست دوم
  بست چهار پیچ دست دوم
  قیچی میلگرد دست دوم
  دستگاه خم و برش میلگرد دست دوم
  فروش قالب دست دوم اسلام شهر