جدول وزن داربست چکشی

  alborz01
  دار بست چکشی

  جدول وزن داربست چکشی

  وزن پایه داربست چکشی

  وزن تقریبی اندازه  پایه داربست چکشی
  5/5 Kg پایه داربست چکشی  100 cm
  8/5 Kg پایه داربست چکشی  150 cm
  10/5 Kg پایه داربست چکشی  200 cm
  11/5 kg پایه داربست چکشی  250 cm
  13/5 kg پایه داربست چکشی  300 cm

  وزن مهار داربست پکشی

  وزن تقریبی

  اندازه  مهاری داربست چکشی
  4 kg مهاری داربست چکشی 75  cm
  5 Kg

  مهاری داربست چکشی 100 cm

  7 Kg مهاری داربست چکشی  150 cm
  9 Kg

  مهاری داربست چکشی   cm 200