جدول وزن جک صلیبی

  alborz01
  جک صلیبیی

  جدول وزن جک صلیبی

  اندازه جک صلیبی حد اکثر ارتفاع حد اقل ارتفاع وزن تقریبی با صلیب
  وزن تقریبی بدون صلیب
  متری 3 سانتی متر 305 سانتی متر 176 15 Kg 12.5 Kg
  متری 3.5 سانتی متر 355 سانتی متر 201 16 Kg 13.5 Kg
  متری 4 سانتی متر 405 سانتی متر 251 17.5 Kg 15 Kg
  متری 4.5 سانتی متر 455 سانتی متر 251 19.5 kg 16.8 Kg
  متری 5 سانتی متر 505 سانتی متر 301 21 kg 18.5 Kg

  وزن صلیب

  وزن تقریبی

  اندازه  صلیب
  4 kg سانتی متر 70
  5 Kg سانتی متر 80
  5 Kg سانتی متر 90